Skip to content Skip to footer
EMRE ÖZENALP CLINIC KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak EMRE ÖZENALP ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından Kişisel verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Verisi

Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi kimliğe dair tüm verilerdir.

İletişim Verisi

İkamet adresi, yazışma adresi, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi iletişime dair tüm verileridir.

Görsel ve İşitsel Veriler

Özel yazılı rıza ve izin(onam) ile tanıtım, araştırma, tıbbi ya da estetik/kozmetik işlemin yapıldığının teyit ve kanıtına dair veya başka hasta adaylarının tıbbi işleme ikna amacıyla fotoğraf veya video kaydına alınan kişi verileri bu kapsamdaki verilerdir.

Yorum ve Şikayet Verileri

Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek amacı ile web sitesi üzerinden veya başka kanallardan, onay ve rıza vererek Şirketimize iletilen yorum ve şikayet verileridir.

Sağlık Verileri

Tıbbi dosyalarda yasal nedenlerle takip edilmesi gereken, kişinin rızası ile işlenen laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, tıbbi test sonuçları, kan grubu, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık verileri.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
 • Çağrı merkezimiz ile yapılan görüşme sonucunda,
 • Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla yapılan görüşme sonucunda,
 • Emre Özenalp Clinic doktorlarına ya da ilgili personeline telefon WhatsApp Uygulaması ya da mail yoluyla ulaşarak yapılacak görüşme sonucunda,
 • Emre Özenalp Clinic pazarlama ve tanıtım personellerinin kullanımında olan telefonlar üzerinden veya SMS ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden kurulan iletişim sonucunda,
 • Emre Özenalp Clinic’e başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle yapacağınız yüz-yüze görüşmeler sonucunda,
 • Ticari faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi yapılan kişi ve şirket yetkili ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,
 • Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması sonucunda,
 • Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım ve reklam üzerinden “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda,
 • Kablosuz İnternet hizmeti kapsamında misafirlere özel kablosuz ağ (Wi-Fi) yayında, yayına bağlanabilmek için mevzuat gereği talep edilen kişisel veriler ve şifreleme için mobil telefon numarası talep edilmesi sonucunda,
 • Web sitesine yapılan girişlerden MAC ID’nin(Cihaz Kimlik Bilgisi) kaydedilmesi şeklinde veri elde edilmesi,
 • Emre Özenalp Clinic ile ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçtiğimiz veya bizlerle iletişime geçilmesi halinde, 3.kişilerin, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,
 • Benzer şekilde diğer yasal veri alım yollarıyla
KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

1-Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi,

2-Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,

3-Sağlık Hizmetlerinin sunulması (Tıbbi veya medikal/kozmetik teşhis, muayene, tedavi ve her türlü bakım hizmetlerinin yürütülmesi)

4-Ticari faaliyet ve işletmecilik gerekleri,

5-Sektörel(sağlık) gereklilikler;

5.1.Hasta olsun veya olmasın halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

5.2.Sağlık mevzuatı gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,

5.3.Hasta hizmetleri, mali İşler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması,

5.4.Müşteri temsilcisi, çağrı merkezi ve diğer kanallar aracılığı ile randevu hakkında hastaların bilgilendirmesi,

5.5.Hasta hizmetleri, diğer operasyon birimleri tarafından kimlik teyidi yapılması,

5.6.Hastane yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

5.7.Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama departmanları tarafından faturalandırma yapılması,

5.8.Hastane yönetimi, hasta hakları ve çağrı merkezi, hasta ilişkileri departmanı tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilebilmesi,

6.Teknik gereklilikler;

6.1.Çağrı merkezi, hasta ilişkileri, hastane yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

6.2.Hizmet sunum kalitesi, hasta deneyimi, bilgi işlem departmanları tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan araştırma ve analizler,

6.3.İç denetim ve bilgi işlem departmanı tarafından kötüye kullanım ya da yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

6.4.Kalite, bilgi işlem bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

6.5.Hastane yönetimi ve bilgi işlem departmanı tarafından veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

6.6.Sağlık turizmi kapsamında ulaşım, konaklama ve teşrifat hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için görevliler tarafından gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,

6.7.Hasta ilişkileri, pazarlama, çağrı merkezi, departmanı tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve diğer mobil kanallarda, sosyal medyada özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve muhataplara iletilebilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Hukuki sebeplerle ile işlenecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Yetkili diğer resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar, icra daireleri, arabulucular,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yazılı olarak yetki verilmiş kanuni temsilciler, veli ve vasiler
 • Sözleşme kapsamında çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti alınan gerçek veya tüzel tüm üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • Dış kaynak hizmet sağlayıcılar,
 • Kargo veya kurye şirketleri,
 • Hava, kara veya deniz yolcu taşıma şirketleri,

İle Paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ilgili üçüncü kişiye bildirilmesini, iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hallerinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesi) Emre Özenalp Clinic’den talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre şirketimizce değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz konusunda Emre Özenalp Clinic’den her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan kişisel veriler, adı, soyadı, yaşı ve yakınlık derecesiyle sınırlı olup bu veriler bize sadece ilgili yetişkin(veli veya vasi) tarafından verilebilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

EMRE ÖZENALP ŞİRKETİ

E-mail: info@emreozenalp.com.tr

Adres: Halaskargazi mah. Halaskargazi cad. Lotus Nişantaşı No:38-66 Kat:3 D:40 Şişli/İstanbul

Fast Contact

Hızlı İletişim

Communication rapide


  Lütfen bir ülke kodu seçiniz*


   Please select a country code*


    Veuillez sélectionner un code de pays*


     Lütfen bir ülke kodu seçiniz*

     Need help?
     24/7 Support

     +90 554 011 12 13
     24/7 Assistance
     ligne de soutien

     +90 554 011 12 13
     24/7
     Destek Hattı

     +90 554 011 12 13
     24/7
     خط الدعم

     13 12 011 554 90+